Чуст и Чустий Искусство Разное

Пишет А. Каипова.

Фотография поэта Чустий  (Набихона Ходжаева, 1904 — 1983) нашлась. Правда, небольшая, с обложки книги.

Она выложена на интересном и любовно оформленном сайте Muvozanat. Автор сайта – художник и поэт из Андижана — Холдорбай Усманович Абдусаламов, пишущий под псевдонимом Холдор Вулкан. Ссылка на сайт http://muvozanat.info/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=47.

Холдор Вулкан пишет на русском и узбекском языках. Большинство представленных на сайте материалов на узбекском языке. Но есть ссылки на выход журнала «Тополь в тумане» — произведения автора, написанные на русском языке, и их немало.

Биография поэта Чустий (на узбекском языке) имеется на сайте Zyio.NET.

Текст там небольшой, и если появится доброхот, который возьмет на себя труд  перевести его на русский язык, с биографией  смогут познакомиться  и русскоязычные читатели «Писем о Ташкенте».

Слово «чустий», то есть «чустский, родом из Чуста», в качестве псевдонима, выбрал себе не только Набихон Ходжаев.

Добавление Чустий к своему имени имел еще один славный житель этого города, который, хоть и не родился в Чусте, но прожил там много лет. Это известный религиозный деятель, духовный лидер ордена Накшбандия Мавлоно Лутфуллох Чустий (1485 – 1571). В Чусте он нашел свой последний приют, там же и был похоронен.

Что и говорить, — достойное место – город Чуст.

20 комментариев

 • Фото аватара nodira:

  Assalamu alaykum! hotela bi vas poprosit stix poeta Chusti indamaslar olami perevedonnim ne russkiy yazik .. zaranee spasibo!!!

  • Фото аватара Холдор Вулкан:

   Мавлоно Чустий шеъриятидан

   Индамаслар олами

   Индамаслар оламин сайр айладим.
   Сайр этиб мен бериё хайр айладим.

   Энг ажаб олам экан бу олами,
   Сайр қилсин бўлса ҳар кимнинг ғами.

   Унда беравзан экан ҳар бир бино,
   Ул биноларнинг ичида йўқ ҳаво.

   Сўриси йўқ, саҳни йўқ, айвони йўқ.
   Ақраболар йўқ, азиз меҳмони йўқ.

   Бе ўчоғу бе палосу бе танур,
   Бе таому бе либосу қайда нур?

   Аксарин томин босибдур хору хас,
   Соҳиби бор-ку валекин бе нафас.

   Томи ҳам, девори ҳам туфроқ эрур,
   Эски ғордан ҳам қоронғуроқ эрур.

   Устида сонсиз чумоли йўрғалар,
   Турли-турли қурту қўнғиз ўрмалар.

   Қору ёмғир томларин қилмиш хароб,
   Лойга айланмиш тани олижаноб.

   Бу бинолар ёнма-ён, катта-кичик,
   Баъзиси кимнинг уйи, номи битик.

   Баъзисин устида нақшинкорлик,
   Санги мармарга битик ёдгорлик.

   Эрми, хотинми, қарими, ёшми,
   ЁКИ жодукўзми қиғоч қошми?

   Камбағалми, бойми, ё олиммиди,
   Ёки ҳоким, ё ҳаким, ул ким эди?

   Ё гадоми, ё ҳалим, ёки чапан,
   Ким таниб олгай суякнинг рангидан!

   Бир-биридан фарқи йўқ ҳеч кимсанинг,
   Пўсти йўқ, сўнгак фақат жисми анинг.

   Минг такаббур бўлса ҳам даъвоси йўқ,
   Нозанинлар нозу истиғноси йўқ,

   Макр этишга ҳоли йўқ маккорнинг,
   Ҳоли йўқ тоат учун диндорнинг.

   Бир нафар ҳам оғзи сассиқ маст йўқ,
   Сўккучи тил, ургучи зўр даст йўқ.

   Қўйди-чиқди йўқ бунинг рўзғорида,
   Урди-йиқди йўқ бунинг бозорида.

   Бирни юзга, юзни мингга сотгучи,
   Ажралиб сармоядан жим ётгучи.

   Элни беҳуда маломат айлаган
   Оғзидан гул ўрнига чиқмиш тикан.

   Кимсада йўқ мадҳу васфу лофу қоф,
   Йўқ ғараз ҳам дағдага, жангу масоф.

   Кўзгу йўқ деворида, кўрмас ўзин,
   Қанча кир бўлсун юволмайдур юзин.

   Беш қўлин оғзига тиққан нафси бад,
   Комига туфроқ тўлибдур то абад.

   Ким риёкору мунофиқ, беҳаё,
   Қолмиш элнинг лаънатига доимо.

   Беадаб безорию хулқи ёмон,
   Улфати бўлмиш у манзилда илон.

   Бунда мансаб йўқ, хушомадгўй йўқ,
   Зебу зийнат бирла рангу бўй йўқ.

   Бунда йўқ ҳеч кимга таҳқири назар,
   Хор кимдур билмадим, ким мўътабар.

   Балки майгул лабдан унмиш лолалар,
   Лола юзлар қайда, йўқдур волалар.

   Жим ётур ман-ман деган боз-бозлар,
   Бетида туфроқ эрур пардозлар.

   Тадбиру пуркорлик қўл келмамиш,
   Ҳийлаю айёрлик қўл келмамиш.

   Ишлатолмай тилни иғвогар хомуш,
   Қолмамиш оқилда ҳам бир ақлу ҳуш.

   Қўл узатмайдур тамаъ бирлан гадо,
   Йўқ сахий аҳлида ҳам лутфу сахо.

   Пора-пора порахўрлар жисми ҳам,
   Эл аро буткул йўқолмиш исми ҳам.

   Ноилож золим ётибдур бемажол,
   Нотавон мазлумда ҳам йўқ қийлу қол.

   Оғзида туфроқ хасис, очкўз, бахил,
   Ҳаммасин ер ебди қўймай йилма-йил.

   Алдаёлмасдан ётур алдоқчилар,
   Комга қум тўлган ётур айғоқчилар.

   Қўйнида йўқдур қаламкаш дафтари,
   Йўқ эрур қонхўр қўлида ханжари.

   Йўқ уларда ихтиёру иқтидор,
   Қишми, кузми, бехабар ёзми, баҳор.

   Қанча минг йиллар эрур ким кун ботур,
   Қанча минг йиллар эрур ким тонг отур.

   Кеча-кундуздан хабарсиздур улар,
   Буткул эрмас бу тасаввур мухтасар.

   Тек ётур, хомуш ётур, жим-жит ётур,
   Туфроғин баъзан шамол бир қўзғотур.

   Ота-она бирла фарзанд бир-бирин
   Чеҳрасига ташлаёлмас кўз қирин.

   Эру хотун бирла хешу ақрабо,
   Бир-биридан бехабардур мутлақо.

   Бу сўзум эрмас хурофотдан дарак,
   Бу ҳақиқат олами, ибрат демак.

   Соате бунда саёҳат айладим,
   Не саёҳат, минг надомат айладим.

   Кўзда ёшим бўлган эрди пардадор,
   Йиғлади дил парда ичра зор-зор.

   Ваҳмдан лекин тетик тутдим ўзим,
   Бир томонга ногаҳон тушди кўзим.

   Бир маконки, менга бўлди жилвагар,
   Устидан унмиш гўиё найшакар.

   Кўрдиму кўнглимга етди бир сурур,
   Жилваси қалбим аро бахш этди нур.

   «Кел» дегандай бўлди менга шул замон,
   Бу нидони тинглади жисмимда жон.

   Кўз юмиб шул дам дедим: «Эй найнавоз,
   Най рамузидан хабар бергил бир оз.

   Не сабаб жойингда ўзга файз бор,
   Бу маконинг нега гўё лолазор.

   Сен ким эрдинг, бунда келмасдан бурун,
   Бир хабар бер менга ҳолингдан бу кун.

   Деб кўзим юмдим қилиб бошимни хам,
   Келди гўё менга бир овоз шу дам.

   Айди: «Эй фарзанд, мен айтай, тинглағил,
   Не десам мен зарра шак келтирмағил.

   Аввало мен поку беозор эдим,
   Элни шод этгучи парҳезкор эдим.

   Умр ўткардим ҳалол меҳнат билан,
   Элни хурсанд айладим санъат билан.

   Доимо қилдим бахилликдан ҳазар,
   Яхшиликни ўйладим шому саҳар.

   Ота-она дилларин шод айладим,
   Руҳларин ҳар лаҳзада ёд айладим.

   Яхши ният эрди қалбимда чироқ,
   Мен эдим кина-кудуратдан йироқ.

   Ҳеч бир инсонга хиёнат қилмадим,
   Ҳеч ёмон ишларга одат қилмадим.

   Эл учун ҳар ишда қилдим мардлик,
   Қилмадим нокаслигу номардлик.

   Тўғри йўл бирлан кечирдим мен ҳаёт,
   Юрт-у халқим менга қилди илтифот.

   Менда ҳаргиз йўқ эди кибру ҳаво,
   Шул сабабдан бўлди эл мендан ризо.

   Шул сабаблардан маконим файзлик,
   Қил амал сенда агар бўлса билик.

   Бу рамузни най тили бирла деди,
   Индамаслар олами хомуш эди.

   Ногаҳон келди бир овозе ҳазин,
   «Тут қулоқ бир лаҳзае мен ҳам дейин.

   Бор эди севган қатор фарзандларим,
   Кўзларимнинг нурию дилбандларим.

   Эркалатдим-, меҳрибонлик айладим,
   Сизладим, ширинзабонлик айладим.

   Бир совуқ шаббода ҳам кўрмай раво
   Хасталанса тинмай истардим даво.

   Ўстирардим минг машаққатлар билан,
   Қўлларим бошида шафқатлар билан.

   Гоҳи озғин, гоҳи тўзғин мен ўзим,
   Янги қийсин деб жигарбандим, қўзим

   Гоҳи пулдор, гоҳи бўлдим қарздор,
   Юз берарди турли ташвишлар қатор.

   Вояга етгунча у кўз қоралар,
   Қоматим хам бўлди, бағрим поралар.

   Қолдирарман деб уларга боғу роғ,
   Мен олиб келдим дилимда қанча доғ

   Қолди унда зарнигор кошона ҳам,
   Қолди ёру ошино, бегона ҳам.

   Ризқ учун ёлғон-яшиқ сўз ишлатиб,
   Баъзида бир пул учун бошим қотиб.

   Дўмпайиб турган шу туфроқ пастида
   Мен ётибдурман оёқлар остида.

   Келмади йилдур кўзимнинг равшани,
   Яъни, у фарзанди дилбандлар қани?

   Бу маконим устига бир йўл қара,
   Борми айт, қатто, ёғочдан панжара.

   Бу мени ҳайрону лол айлар эди,
   Бу тасаввур поймол айлар эди.

   Ўзга ёндан келди-шул дам бир нидо,
   Айди менга, тут қулоғинг мутлақо:

   «Бу садо жондан келур, инсон эшит,
   Эй тирик юрган, тирик қадрига ет.

   Эсласин руҳимни авлодим десанг,
   Ўтган аждодингни сен қам ҳурмат эт.»

   Мен бу маънони эшитдим жон билан,
   Ҳам қабул этдим буни виждон билан.

   Элга ҳам бул сўзни изҳор айладим,
   Бир эмас, такрор-такрор айладим.

   Индамаслар оламига сол назар,
   Сен ўзингдан қил уларни баҳравар.

   Ота-она руҳин эсла, шод қил,
   Яъни ётган масканин обод қил.

   Кўз очиб бу ўю бу фикрат билан,
   Ташқари қўйдим қадам ҳайрат билан.

   Мен дедим: Кел, Чустиё, ҳушёр бўл,
   Яхши ният бирла беозор бўл..

   Тўғри бўл, қилғил ёмонликдан ҳазар,
   Эл мозоринг лавҳига раҳмат ёзар.

 • Чустий

  Мир молчаливых

  Заглянул я в мир молчаливых,
  Посещением своим обрадовав их.
  Оказался странным этот мир.
  В низких лачугах червячий пир.
  Тут нету дорога, некуда бежать,
  Молчаливые люди без воздуха лежат.
  К ним никогда не приезжают гости,
  К ним в горло не застрянут кости,
  Ихные дома травою покрыто,
  Царит темнота и двери закрыто.
  Потолки и стены из простой глины,
  Нет кухнии здесь, не пекут блины.
  В таких условиях нам вовсе не жить,
  Вместе таракана сороканожка бежит.
  Снега и дожди крышу задели,
  Люди глинянную одежду надели.
  На табличках видел различних имен.
  Потертые ветрами и дождями времён.
  Написаны они на мрамор, на гранит,
  В их честь вечность молчание хранит.
  Не узнать их, стар или же млад,
  Кто Иуда и кто Понти Пилат.
  Муж — жена, невеста или жених,
  Кости одинаково пожелтели у них.
  Умолкли обманщики, не могут врать,
  Прожорливам тут и нечего жрать.
  Алкаголики туго завязывали пить,
  Манякальные убийцы навсегда убит.
  И никто тут не ругается матом,
  Расстались воины вечно с автоматом.
  Нет злым возможности злится,
  Религиозники не в силах молится.
  Под ногамы лежит богатый на веки,
  Ему не под властны банковские чеки.
  У взяточника изяли все что он имел,
  Над его лачугой порхает шмель.
  Кругом тьма, черный туман густой,
  У мыслителья голова без мозгов и пустой.
  Не ходит нищий охотясь за опекой,
  Никто не хочет пожертвовать копейкой.
  Угнитатели шахи остались без короны,
  Замерли завистники — грязные вороны,

  Перевел с узбекского языка

  Холдор Вулкан

  Продолжение следует

  • Фото аватара КорОль:

   Тут нету дорога, некуда бежать, /\\\/
   Ихные дома травою покрыто,
   Царит темнота и двери закрыто. /////
   Алкаголики туго завязывали пить,
   Манякальные убийцы навсегда убит. /////////
   хм, опечатки или задумка автора? если задумка — то довольно странная. А так идея интересная, Вы молодец. Продолжайте, если нравится)

 • Фото аватара AK:

  Спасибо, Холдор Вулкан, стихи от души

 • Фото аватара Aida:

  Очень жду продолжения перевода

  • Фото аватара РОМАН:

   Уважаемый Холдор Вулкан,От Ваших переводов домла Чустий наверное в могиле перевернулся. Не надо заниматься тем чего не можешь.

 • Фото аватара Холдор Вулкан:

  Читателям сайта «Письмо о Ташкенте»:

  Я продолжаю работать над переводом стихи великого узбекского поэта Чустий.

  Дорогие узбекистанцы, соотечественники мои! Я Вас всех люблю и уважаю.Узбекистанцы должны жить в мире и согласие как единая семья, независимо от национальности, расы и религиозной принадлежности.Потому что все люди дети Адама и Евы. А жизнь коротка, как писал в своих стихах Чустий домла.

  С наилучшими пожеланиями, Ваш соотечественник Холдор Вулкан из далекой Канады.

  Теперь о переводе:

  Я когда то читая газели Алишера Наваий на русском языке, очень огорчился, хотя перевод был неплохим. Меня огорчило то, что переводчик, который не очень достаточно знал тонкости восточного поэтического жанра «Аруз». По этой простой причине он не смог сохранит внутренний ритм и музыкальности газелей Алишера Наваий. Если бы он сохранил тот внутренный ритм созвучности, то тогда русский народ ещё больше полюбила бы газели великого узбекского поэта Миралишера Наваий.

  Недавно у меня в душе пробудилось желания переводить на русский язык стихи одного замечательного, талантливого узбекского поэта Чустий, которого в советские времена достаточно не оценили за то, что он был религиозном поэтом. Я решил переводит эти стихи сохраняя внутренний ритм восточного поэтического жанра «Аруз» так, как я сам хотел. Потом начал переводить. Я сегодня предлагаю к вашему вниманию часть из этого перевода.

  Чустий

  Мир молчаливых

  (Перевод Холдора Вулкана с узбекского языка на русский)

  Заглянул я в молчаливый мир иной,

  Там где спят зимой, в летный зной.

  Тихо и безлюдно тут, сумрачный мир,

  Чувствовал я в темноте червячий пир.

  Тут лачуги без стекла, без окон,

  Нет судов, нет адвокатов, нет закон.

  День и ночь спят они, нельзя мешать,

  Дайте им хоть кислород, нечем дышать.

  Нет крыльца, без кресло, без диван,

  Различать нельзя кто Ахмед, Иван.

  Нету тут гостиная, нет вечно гост,

  Тут пожелтели на век череп и кост.

  Нету «Хаммер», нету «Джип» и «Шевролет»,

  Без очаг, без газ плит и ковра нет.

  Есть голодный персонал но, без еды.

  Нет одежды, это ещё пол беды.

  Над глиняной хибаре рос ковыль,

  Как на вершине душа волком завыл.

  Ушла жизнь как журавлиный клин.

  Молчаливый мир оделся из глин.

  Дождь годами разрушил ветхий кров,

  Нету печки, нету газа, нет дров.

  Эти землянки рядом без леса,

  И на табличке года и адреса.

  Воздвигнутый у одних мавзолей,

  Нет у других даже камень, хоть жалей.

  Подземельях муж и жен, дети лежат,

  И хрустят кости, гадюкой зажат.

  Как же узнать, он стар или млад?

  Тут кто Иисус, кто Понтий Пилат?

  Под ногами мультимиллиардер на век,

  Он не может подписать ручкой на чек.

  Издеваться некому толкать пугать,

  Метлу распустив порой матом ругать.

  Алкашам нет водки, нет выпить жрать,

  Тут не может больше обманщик врать,

  Эх, взяточник сколь баблу имел,

  Над его “Дом”ом летит желтый шмель.

  Тут лежит некий палач, алый топор,

  Он не может подниматься без опор.

  Композитор и балетмейстер, шаман,

  Бездыханно, тихо вокруг и туман.

  Кем они были, друг, бедный? Богат?

  Или безбожник дебил – шайтан рогат?

  Угнетатель без трона, без корон,

  Без одежды, без сапог хитрый барон.

  Дома оставил клад, дачи, сады,

  И жакузы тоже нет, нету воды.

  Нет “Клубники” клуб, публичный дом.

  Те лежат во рту песок, камень и ком.

  • Фото аватара Татьяна:

   Простите, только сегодня обратила внимание, и то на комментарии. Это что, всерьез называется переводом? Мне всегда , простите, казалось. что переводчик должен, по крайней мере, хорошо знать язык, НА который переводит. Мдаааа…

   • Фото аватара AK:

    Татьяна, при всем уважении к Вам, Вы недостаточно хорошо знаете русский язык, поэтому Вам трудно понимать этот действительно сверхталантливый перевод. В «правильном» русском получилась бы ерунда типа переводов Шекспира которые я иначе как издевательством над великим поэтом назвать не могу, даже если их делал какой-нибудь общепризнанный Пастернак.

    • Фото аватара Валентина:

     Расул Газматов сказал когда-то,что если бы не русский язык,то он остался бы поэтом одного аула.Так же и великий Шекспир без переводчиков не стал бы знаменит на весь мир.Не надо обижать Татьяну.Каждый должен делать то что хорошо умеет,а иначе будет сапоги тачать пирожник,ну а пироги печи все кому не лень.

  • Фото аватара Урюк:

   Хорошие стихи. От дущи. Это об аде.

 • Фото аватара AK:

  Благодаря интернету проходят времена когда культ.деятели определяли правила и следили за дисциплиной.То что позволено ЕгоВысокБлагродию Пушкину недопустимо какому-то новобранцу из аула, он должен брать пример с лучших солдат таких как Расул Гамзатов, тогда может и его повысят. Литература имеет огромное значение для общества. Не буду говорить о своей стране, но в России недавняя встреча литераторов с Путиным показала что традиции верноподданичества продолжаются. Это те самые «глинянные ноги» из-за которых рухнула великая Российская Империя.

  • Фото аватара Yultash:

   “Не буду говорить о своей стране”…. От чего же? Попробуйте, скажите! )))

 • Фото аватара Валентина:

  ЕгоВысокоблагородие Пушкин ,тоже будучи по происхождению не особо русским человеком и говорившем ,как принято было тогда,в основном на французском языке,стал основателем современного русского языка.И если писатель берет на себя смелость что-то публиковать на нем, то должен соблюдать и правила этого языка. Ни чего плохо в том,что популярные и часто издающиеся писатели находят темы для диалога с властью не вижу.А Великая Рлссийская Империя рухнула из-за безответственного противостояния интеллигенции тогдашней власти и заигрывания с самыми низами,так называемых народных масс.Наверно,стоит об этом помнить,если вы себя, конечно, относите к этой интеллигенции.

  • Фото аватара J Silver:

   Вообще-то Пушкин по всем даже самым отмороженным расовым законам проходит в качестве русского…

  • Фото аватара Урюк:

   Почему ваше высокоблагородие? Пушкин был камер-юнкером, обращаться надо — ваше высокородие. Но, говорят, даже был камергером, тогда — ваше превосходительство.

 • Фото аватара Yultash:

  «Не буду говорить о своей стране»…. От чего же? Попробуйте, скажите! )))

 • Фото аватара Валентина.:

  Да не надо обвинять меня в расизме.Я об ответственности перед ЯЗЫКОМ при его публичном использовании.

 • Фото аватара AK:

  Понятно, если не заигрывать с низами, то есть шанс оказаться на кладбище для избранных :)